ويژگي انحصاري دانشگاه فردوسي مشهد دانشگاه فردوسي مشهد مهمترين ويژگي اش مجاورت با حرم مطهر رضوي عليه السلام مي باشد براي اهل علم اين ويژگي بسيار حياتي و ارزشمند است اما در بُعد دانشگاهي اين دانشگاه بزرگترين داتنشگاه شرق کشور است که توانسته بسياري از پتانسيل هاي منطقه خراسان و استان هاي اطراف را پوشش دهد. دکتر علي شريعتي از دانش آموختگان اين دانشگاه است. اين دانشگاه نيز در مجموعه متمرکزي به وسعت 300 هکتار واقع شده است.