فعاليت هاي ورزشي و تربيت بدني روحيه و انگيزه كار و تلاش را در افراد تقويت مي نمايد . از اين رو ضروريست كه فعاليت هاي ورزشي و فوق برنامه در دانشگاه با تشويق دانشجويان به اين امور سلامت ، شادابي و كارايي آنها در تحصيل و پژوهش تضمين شود
1- توسعه و تعميم رشته هاي مختلف ورزشي در دانشگاه و ايجاد تسهيلات لازم
2- ارزشيابي كار دانشجويان از طريق آزمون هاي لازم
3- برگزاري مسابقات ورزشي
4- تهيه وسايل ورزشي مورد نياز دانشجويان
5- تشكيل گروه هاي مختلف ورزشي
6- مراقبت و بهره برداري از ميادين و تاسيسات ورزشي دانشگاه
اين محورها مجموعه فعاليت هاي دانشگاه فردوسي مشهد در زمينه تربيت بدني مي باشد كه استخر سرپوشيده ، زمين چمن استاندارد ، سالن هاي واليبال و بسكتبال ، سالن چند منظوره جهت ورزش هاي انفرادي و جمعي ، بستر انجام فعاليت هاي ورزشي دانشجويان است.