دانشگاه فردوسي مشهد داراي 10 خوابگاه با مشخصات زير مي باشد:دانشگاه فردوسي مشهد داراي 10 خوابگاه با مشخصات زير مي باشد:
رديف نام خوابگاه ظرفيت اتاق تعداد اتاق دانشجو ظرفيت اسمي ظرفيت فعلي
1 پرديس يك 3 نفر 170 دختر 525 465
2 پرديس دو 3 نفر 382 دختر 1146 1295
3 پرديس سه 3 نفر 100 دختر 310 429
4 پرديس چهار 6 نفر 22 دختر 132 110
5 فجر يك 2 نفر 218 پسر 436 420
6 فجر دو 2 نفر 190 پسر 380 370
7 فجر سه 2 نفر 214 پسر 408 390
8 فجر چهار 2 نفر 208 پسر 416 390
9 فجر پنج 4 نفر 142 پسر 544 512
10 متاهلين بقا خانوار 67 متاهل 109 86