نخستين گام در جهت تشکيل دانشگاه علوم پزشکي کنوني در سال 1325 ه.ش با تاسيس آموزشگاه عالي بهداري که به تربيت متخصصين در زمينه علوم پزشکي در يک دوره چهار ساله مي‌پرداخت، برداشته شد. اين دانشگاه در آغز جزئي از دانشگاه شيراز به شمار مي‌آمد که در زمان رژيم گذشته دانشگاه پهلوي ناميده مي‌شد. آموزشگاه عالي بهداري در سال 1328 به دانشکده دندانپزشکي نيز به مجموعه آموزشي علوم پزشکي در دانشگاه شيراز اضافه شدند.
به دنبال تصويب لايحه تشکيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و به منظور استفاده مطلوب و هماهنگ از امکانات پزشکي کشور در جهت تامين و تعميم بهداشت، درمان، آموزش و پژوهش در سال 1364 دانشگاه علوم پزشکي شيراز از دانشگاه شيراز جدا شد و از سال 1373 با ادغام سازمانهاي منطقه‌اي بهداشت و درمان استانها در دانشگهاهاي علوم پزشکي، اين دانشگاه نيز تحت عنوان دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني استان فارس" موجوديت يافت.
در حال حاضر دانشگاه علوم پزشکي شيراز يکي از بزرگترين و معتبرترين دانشگاههاي ايران و خاورميانه به شمار مي‌ورد که شمه‌اي از فعاليتهاي اين دانشگاه در امر آموزش، پژوهش، طرحهاي عمراني و خدمات بهداشتي و درماني به وسيله جداول و نمودار ترسيم شده است.