آنچه درباره دانشگاه علوم پزشکي شيراز قابل ذکر است وجود بيش از ده بيمارستان مجهز و در اختيار اين دانشگاه است که به عنوان مراکز آموزشي و تحقيقاتي اين دانشگاه مورد بهره برداري واقع مي شوند.

نوع عمل هاي جراحي و وجود بعضي از دستگاه هاي پزشکي در اين دانشگاه انحصاري و بي سابقه است.

امکانات خوابگاهي دانشگاه علوم پزشکي شيراز در هيچ دانشگاهي در کشور سابقه ندارد. برنامه ريزي مدرن و ساليانه واحد تربيت بدني اين دانشکاه از ويژگي هاي جالب توجه اين دانشگاه است که همين نظم و آينده نگري توانسته مدال ها و افتخارات بي شماري را به همراه آورد.