شايد دانشگاه علوم پزشکي شيراز از نظر وسعت امکانات خوابگاهي و عظمت ساختمان‌هاي خوابگاهي بزرگترين و مجهزترين خوابگاه‌هاي کشور را داشته باشد. مي‌توانيد اين وسعت را در عکس‌هاي اين دانشگاه به خوبي دريابيد.

مجموع خوابگاه‌هاي اين داشنگاه 12 مجموعه است به شرح ذيل

خوابگاه پسران:

الف: شهيد دستغيب / 936 نفر

ب: رودکي / 160 نفر

ج: فردوسي / 150 نفر

خوابگاه دختران:

الف: ارم 1 و 2 / به ترتيب 135 و 116 نفر

ب: گلستان 410 نفر

ج: حضرت زينب / 250 نفر

د: سميه / 220 نفر

خوابگاه متعهلين:

الف: امام حسن مجتبي / 112 خانوار

ب: 6 ارم / 42 نفر

ج: 7 ارم / 23 خوانوار

د: زينبيه 21 خانوار