اداره امور خوابگاه ها
اين اداره مسئوليت واگذاري خوابگاه هاي موجود دانشگاه به دانشجويان براساس شرايط و ضوابط اداره رفاه دانشجويان و مصوبات داخلي دانشگاه را بر عهده دارد. اقامت در هر يک از خوابگاه هاي دانشگاه مستلزم رعايت مقررات سکونت در خوابگاه از طرف دانشجويان است.
1- اهم وظايف اداره امور خوابگاه ها
- نظارت مستمر بر مجموعه هاي خوابگاهي
- احراز شرايط ويژه دانشجويان شهرستاني براساس مدارک خواسته شده
- سفارش و نگهداري تجهيزات خوابگاه ها، پي گيري و رفع نواقص تأسيساتي
- هماهنگي برنامه هاي ورزشي، فرهنگي و هنري خوابگاه با همکاري واحدهاي ذيربط
- بررسي و تسويه حساب مدت اقامت پس از فراغت از تحصيل
- پيگيري و انعکاس کليه موارد مربوط به مسائل حقوقي و اجتماعي دانشجويان مقيم خوابگاه به مراجع ذيربط.
2- نحوه درخواست و ضوابط استفاده از خوابگاه
- تقاضاي اوليه دانشجو و موافقت امور دانشجويي پس از احراز شرايط لازم
- سپردن تعهد کتبي نسبت به رعايت مقررات انضباطي خوابگاه
- سپردن تعهد کتبي نسبت به جبران خسارت هاي احتمالي به اموال دانشگاه
- ارائه مدارک لازم به سرپرست خوابگاه جهت صدور کارت ورودي - سپردن تعهد کتبي نسبت به تخليه خوابگاه در طول تابستان بلافاصله پس از پايان تحصيلات و يا از دست دادن شرايط لازم
- سپردن تعهد کتبي مبني بر رعايت مصوبات فرهنگي دانشگاه
- دادن وکالت به سرپرست خوابگاه مبني بر مجوز ورود به اتاق در موارد ضروري به تشخيص مسئولين دانشگاه
- وکالت تخليه اتاق به مسئولين خوابگاه ها در امر اسکان
3- مقررات انضباطي سکونت در خوابگاه دانشجويي
- عدم مراجعه دانشجو به سرپرستي جهت تعيين محل و تحويل وسايل به مدت يک هفته از تاريخ اخذ معرفي نام اقامت، موجب لغو مجوز شده و محل آن به فرد واجد شرايط ديگري واگذار مي شود.
- براي ورود با خوابگاه ارائه کارت ويژه اقامت خوابگاه ضروري است.
- دانشجو مسئول حفظ و نگهداري اموالي است که تحويل گرفته است و بايد به محض بروز هرگونه اتفاق سوئي در اين زمينه، مراتب را فوراً به مسئول خوابگاه اطلاع دهد.
- دانشجويان حق تعويض و يا واگذاري محل و اموال در اختيار خود را به ديگران (ولو مقيم آن خوابگاه) ندارند.
- چنانچه دانشجويي بدون اطلاع و اجازه قبلي و بدن عذر موجه به مدت دو هفته در محل خوابگاه حاضر نباشد اجازه اقامت وي لغو مي شود.
- نظافت اطاق هاي خوابگاه و رعايت بهداشت عمومي به عهده ساکنين است.
- ساعت ورود و خروج در ايام تحصيلي و روزهاي تعطيل در فصول مختلف از طريق سرپرستي خوابگاه تعيين و اعلام مي گردد.
- هر يک از آشنايان و يا بستگان دانشجو که به عنوان ميهمان مراجعه فرمايند پس از شناسايي و تکميل فرم ورودي مي توانند به همراه ميزبان وارد خوابگاه شوند.
در صورت وجود اطاق پذيرايي، ورود ميهمان به اطاق هاي خواب بويژه اگر اطاقها بيش از يک نفر باشند، ممنوع است.
- ساعات ورود و خروج ميهمانان به تناسب فصل از طرف سرپرستي خوابگاه تعيين مي شود و تحت هيچ شرايطي اقامت شبانه ميهمانان مجاز نيست.
- هرگونه تغيير و يا تعويض قفل و ساير وسايل موجود و جابجايي از يک اطاق به اطاق ديگر بدون کسب موافقت قبلي سرپرستي خوابگاه ممنوع است.
- سرايدار يا نگهبان خوابگاه مجاز است مطابق دستورالعمل تعيين شده از سوي مسئولان دانشگاه نسبت به بازديد کيف و ساک و چمدان و در صورت نياز بازديد بدني افراد در موقع ورود يا خروج اقدام نمايد.
- خروج اموال دولتي از خوابگاه ممنوع است.
- دخالت در امور فني، خدماتي و تأسيساتي ساختمان از قبيل آب، برق، تلفن و غيره ممنوع است و در صورت مشاهده هرگونه نقصي بايد مراتب از طريق شوراي صنفي خوابگاه به مسئول مربوطه اطلاع داده شود.
- پخت و پز غذا در اتاقهاي خوابگاه مجاز نيست.
- ايجاد هرگونه سروصدا و يا مزاحمت هايي که سبب سلب آسايش ساکنان خوابگاه مي گردد و انجام اعمال خلاف شرع موجب اخراج از خوابگاه و در صورت لزوم تعقيب قانوني خواهد بود.
- احترام به شعائر و رعايت مقررات و قوانين جمهوري اسلامي ايران لزومي است.
- رعايت ادب و احترام متقابل بين دانشجويان و مسئولين خوابگاه الزامي است.
- رعايت موازين اسلامي در پوشش فردي براي همه ساکنان خوابگاه اعم از آقايان و بانوان به ويژه در فضاهاي عمومي الزامي است.
- رعايت حقوق ساکنين اماکن مسکوني مجاور و يا مشرف بر خوابگاه هاي دانشجويي الزامي است.
- از ساعت 22 تا 5 بامداد در خوابگاه مجردين و متأهلين سکوت عمومي اعلام مي شود و در اين ساعات مسئول خوابگاه از صدا زدن دانشجويان به وسيله بلندگو خودداري مي نمايد. عدم رعايت مقررات فوق و مواردي که از طرف سرپرستي خوابگاه اعلام مي شود براي بار اول سبب اخطار کتبي و در صورت تکرار موجب لغو اجازه اقامت دانشجو در خوابگاه مي شود و در صورت لزوم دانشجوي مختلف به کميته انضباطي دانشگاه معرفي مي شود.
د- اجاره بها و مدت استفاده از خوابگاه هاي دانشجويي
1- استفاده از خوابگاه هاي دانشجويي به آن دسته از دانشجويان غيربومي اختصاص دارد که از هيچگونه کمک موسسات ديگر و وام مسکن صندوق رفاه استفاده ننموده و به کاري که مستلزم کسب درآمد باشد اشتغال نداشته باشد. (کار دانشجويي مستثني است)
2- واگذاري خوابگاه به دانش جويان پس از اخذ سند رسمي تعهد پرداخت اجاره بها امکان پذير است.
3- مدت اسکان دانشجويان در خوابگاه ها به شرح زير است:

مقطع تحصيلي

مدت اسکان

کارشناسي

حداکثر 8 نيمسال

کارشناسي ارشد

حداکثر 4 نيمسال

دکتري

حداکثر 8 نيمسال


تبصره 1: مجوز اقامت در صورت محرز شدن عدم صلاحيت دانشجو براي ادامه سکونت در هر مقطع زماني مي تواند لغو گردد.
تبصره 2: در صورتي که دانشجويي در موعد مقرر خوابگاه را تخليه ننمايد، معاونت دانشجويي و فرهنگي مي تواند رأساً و يا از طريق دفتر حقوقي دانشگاه نسبت به تخليه محل سکونت اقدام نموده و مورد تخلف را جهت اقدامات بعدي به کميته انضباطي گزارش نمايد.
دانشجويان متعهد مي شوند پس از فراغت از تحصيل و يا قطع رابطه دانشجويي، بلافاصله خوابگاه محل سکونت را تخليه نمايد. در غير اين صورت از زمان استنکاف موظف به پرداخت ده برابر اجاره بهاي خوابگاه مورد استفاده به صورت نقدي خواهند بود و جزء تعهد شان قرار مي گيرد.