تاريخچه دانشگاه
دانشگاه صنعتي اصفهان به عنوان يکي از مراکز آموزش عالي ايران در سال 1353 واقع در بزرگترين قطب صنعتي کشور، در فاصله 20 کيلومتري شمال غربي اصفهان و شمال شرقي خميني شهر، در دامنه کوه سيدمحمد در زميني به وسعت 23 ميليون متر مربع احداث گرديد. اين دانشگاه فعاليتهاي آموزشي خود را در سال 1356 با پذيرش حدود 800 دانشجو در برخي رشته هاي فني، مهندسي و کشاورزي آغاز نمود و اکنون با گذشت 24 سال از شروع فعاليتهاي آموزشي دانشگاه اغلب رشته هاي فني و مهندسي، کشاورزي و علوم پايه را در قالب 13 دانشکده در بردارد.
در سال تحصيلي 83-82 تعداد 1550 دانشجو در مقاطع مختلف کارشناسي، کارشناسي ارشد و دکترا در دانشگاه پذيرفته شده اند و جمعاً بيش از 8000 دانشجو در دانشگاه به تحصيل اشتغال دارند. ضمناً تعدادي دانشجوي خارجي از کشورهاي سودان، لبنان و ... نيز در دانشگاه مشغول به تحصيل مي باشند.
دانشگاه صنعتي اصفهان با برخورداري از کادر هيأت علمي فعال و ممتاز و نيز امکانات استثنائي خود، مفتخر است که آموزش را با بهترين کيفيت و استانداردهاي بين المللي ارائه نمايد، به طوري که فارغ التحصيلان دانشگاه با کيفيت ممتاز خويش فرصتهاي بزرگي براي تصدي مشاغل و مسئوليتهاي کليدي در فضاي صنعتي- اقتصادي رو به رشد کشور يافته و در ادامه تحصيلات عالي نيز موفقيت چشمگيري در داخل و خارج از کشور داشته اند.
وضعيت کالبدي دانشگاه صنعتي اصفهان که عمدتاً بعد از انقلاب شکل گرفته است بشرح ذيل مي باشد.

2300 هکتار سطح کلي اراضي
350 هکتار فضاي سبز
127500 هکتار فضاي آموزشي
273560 هکتار فضاي کمک آموزشي و رفاهي
علوم پايه- فني مهندسي- کشاورزي و منابع طبيعي گروههاي آموزشي
13 دانشکده تعداد دانشکده ها
2 پژوهشکده و 5 مرکز آموزشي تعداد مراکز آموزشي و پژوهشي
8553 نفر تعداد دانشجويان
440 نفر تعداد اعضاي هيات علمي
119 نفر تعداد رشته هاي تحصيلي

جدول 1- برخي شاخصهاي آموزشي دانشگاه صنعتي اصفهان
6988 نفر تعداد دانشجويان کارشناسي
1325 نفر تعداد دانشجويان کارشناسي ارشد
240 نفر تعداد دانشجويان دکتري
122 نفر تعداد اعضاء هيات علمي با مرتبه مربي
211 نفر تعداد اعضاء هيات علمي با مرتبه استاديار
78 نفر تعداد اعضاء هيات علمي با مرتبه دانشيار
29 نفر تعداد اعضاء هيات علمي با مرتبه استاد
127500 =14/9 متر مربع
____
8553
سرانه فضاي آموزشي
1565 =4/92
____
318
نسبت دانشجويان تحصيلات تکميلي به اعضاء هيات علمي استاديار به بالا
318 =2/6
____
122
هرم اعضاي هيات علمي (نسبت استاديار به بالا به مربعي)

جدول 2- شاخصهاي مهم پژوهشي دانشگاه صنعتي اصفهان
118 طرح تحقيقاتي در قالب طرحهاي با اعتبار داخلي، خارجي از دانشگاه، استاني، بين دانشگاهي و ماده 102 قانون برنامه سوم تعداد طرحهاي تحقيقاتي انجام شده
6 سمينار علمي و تخصصي تعداد سمينارهاي برگزار شده
38 هسته تحقيقاتي فعال تعداد هسته هاي تحقيقاتي
10 فرصت مطالعاتي تعداد فرصتهاي مطالعاتي
60 سفر علمي به خارج از کشور تعداد سفرهاي علمي خارج از کشور اعضاء هيات علمي
15 عنوان کتاب با شمارگان 40000 جلد تعداد کتب منتشره توسط مرکز نشر دانشگاه
125 عنوان مقاله تعداد مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارجي (ISI)
100000 جلد شامل عناوين فارسي و لاتين تعداد کتب موجود در کتابخانه مرکزي
2000 جلد پايان نامه دکتري و کارشناسي ارشد تعداد پايان نامه هاي موجود در کتابخانه مرکزي
3 نشريه (استقلال- نشريه فيزيک- کشاورزي و منابع طبيعي) مجلات علمي منتشر شده توسط دفتر نشريات علمي