دانشگاه صنعتي اصفهان در حقيقت يکي از قطب هاي علمي کشور است که با حضور چشمگير در جشنواره هاي علمي و مسابقات علمي جهان و ارائه مقالات علمي در معتبرترين مجلات علمي دنيا زنده بودن و پويائي را نمايش مي دهد.

ارتباط مناسب اين دانشگاه با صنعت و مجهز بودن کارگاه هاي آموزشي و تجهيزات پيشرفته آزمايشگاهي يکي از بارزترين مشخصه هاي آن است. دانشگاه صنعتي اصفهان مانند يک شهرک دانشگاهي در درون خود تمامي امکانات اوليه براي زندگي را مهيا نموده و نيازهاي عمده دانشجويان را مهيا نموده، فعاليت مراکز خدماتي در درون اين دانشگاه چشمگير است. و بخش پژوهشکده برق و کامپيوتر و امکانات ورزشي اين دانشگاه خصوصاً استخر سرپوشيده اين دانشگاه خيره کننده است که در گالري عکس نمائي از آنها پيداست. مسئوليت روابط عمومي اين دانشگاه بدست افرادي کارآمد و تحصيلکرده در رشته روابط عمومي است که در ساماندهي اجزاء مختلف دانشگاه صنعتي اصفهان نقش مهمي را ايفاء مي نمايد.