خوابگاههاي دانشجوئي: دانشگاه تعدادي خوابگاه براي استفاده دانشجويان غيربومي دارد که با توجه به محدود بودن اين امکانات، با شرايط زير و رعايت اولويت در ابتداي هر ترم به دانشجويان واجد شرايط واگذار مي گردد.

- دانشجوياني مي توانند از خوابگاههاي دانشجوئي استفاده کنند که از هيچ گونه کمک مؤسسات ديگر و وام مسکن صندوق رفاه استفاده ننمايند، شاغل هم نباشند، به دانشجويان ساکن در شهرستانهاي حومه اصفهان و خميني شهر، شاهين شهر، نجف آباد، اصولاً خوابگاه واگذار نمي گردد. اين دسته از دانشجويان مي توانند جهت کسب اطلاعات بيشتر به اداره خوابگاههاي حوزه معاونت دانشجوئي مراجعه نمايند. ظرفيت اتاقهاي دانشجويان کارشناسي 4 نفر، کارشناسي ارشد 3 نفر، دکتري غيربومي 2 نفر و دکتري بومي 3 نفر مي باشد.

- وديعه مسکن جهت دانشجويان متأهل کارشناسي که ساکن خوابگاه نباشند تا سقف 000/500/5 ريال،کارشناسي ارشد و دکتري 000/000/12 ريال، براساس ضوابط و قوانين صندوق رفاه دانشجويان تعلق خواهد گرفت.