دانشگاه تهران با همه قدمتی که ساختمان های آن نشان ميدهد هميشه به عنوان نماد آموزش عالی کشور باقی خواهد ماند