بدون تردید دا نشگاه صنعتی امیر کبیر یکی از دانشگاه های معتبر و قدرتمند در مجموعه دانشگاهی کشور است به صورتی که در بعضی از عناوین از آن بعنوان مادر دانشگاه های صنعتی یاد می شود. این دانشگاه در ابتکارات ، ارائه مقالات ، شناسائی دانشجویان نخبه و اانجام تحقیقات کاربردی از مراکز علمی کم نظیر محسوب می گردد که توانسته است سهم تولیدات علمی خود را هر ساله به نحو مطلوبی ارتقاء بخشد.