دانشگاه صنعتی تبريز که مانند شهری کوچک دانش آموزان ديروز و دانشجويان امروز را در خودجای داده برای فردای دانشمندان ايران نقطه اميد محسوب می شود.