نام دانشگاه علم وصنعت از اسامی زیبائی شکل گرفته که پیوند دانش را تولید تداعی می کند .
این دانشگاه در ارائه مقالات علمی برای مجامع علمی داخلی و بین المللی و نشریات معتبر جهانی ، شرکت در مسابقات علمی بین المللی همچنین در ارائه خدمات و امتیازات برای دانشجویان ممتاز و نخبه خود کم نظیر است . دانشگاه علم و صنعت از مراکز تحقیقاتی متنوع بهره مند است که در ارتباط با بخش های تولیدی و صنعتی پیوند های خوبی را برقرار کند.