همترين دانشگاه شرق کشور دانشگاه فردوسی مشهد است و مطلب قابل توجه آنکه مساحت اين دانشگاه 3000000 متر مربع است.