دانشگاه خوارزمی ( تربیت معلم ) یکی از مراکز علمی دانشگاهی است که هدف از ایجاد آن توانمند سازی کادر علمی مدارس آموزش و پرورش است . این دانشگاه برای تربیت معلمان و مربیان مورد نیاز آموزش و پرورش وظیفه خطیری را به عهده گرفته است تا دانش آموختگان و فارغ التحصیلان آن دانشگاه بتوانند با روش های مناسب در ارائه دروس و ارزیابی درست دانش آموزان موفق عمل کنند .
این دانشگاه فرهیختگان و بزرگانی را به چشم خود دیده که در بخش ویژگی های خاص به آن اشاره کرده ایم .