بدون ترديد دانشگاه صنعتی اصفهان بعنوان يکی از شاخص ترين مراکز توسعه يافته آموزش عالی استان اصغهان بلکه کشور است.