دانشكده علوم در سال 1342 تاسيس گرديد. اين دانشكده در ابتدا با پذيرش دانشجو در رشته هاي شيمي و فيزيك ، فعاليت آموزشي خود را آغاز كرد. به دنبال آن در سال تحصيلي 48-1347 رشته زمين شناسي در مقطع كارشناسي و در سال 49-1348 رشته رياضي در همان مقطع ، به آنها اضافه شد. همچنين رشته هاي دبيري فيزيك كاربردي ، دبيري شيمي ، دبيري زيست شناسي و دبيري رياضي ، علوم گياهي و زيست شناسي جانوري از سال 1362 در دانشكده علوم داير گرديد و از سال 1370 رشته شيمي از اين دانشكده جدا و به صورت دانشكده اي مستقل به فعاليت پرداخت
 
در سال 1374 نيز دانشكده علوم به سه دانشكده مستقل با نام هاي : علوم طبيعي ، علوم رياضي ، فيزيك ، تفكيك شد.

هم اكنون دانشكده علوم طبيعي با سه گروه آموزشيِ زير فعاليت مي كند :

1- گروه آموزشي زمين شناسي
2- گروه آموزشي زيست شناسي گياهي
3- گروه آموزشي زيست شناسي جانوري