• ادبیات و علوم انسانی
  • تربیت بدنی و علوم ورزشی
  • دانشکده فنی و مهندسی
  • رواشناسی و علوم تربیتی
  • شيمي
  • علوم پايه
  • علوم ریاضی و مهندسی کامپیوتر
  •