تاریخچه:
پیان نوروزی امام امت در سال 59 که ایجاد انقلاب اساسی در تمام دانشگاههای سراسر کشور در بند یازدهم آن ذکر گردیده بود، ضرورت تحول عمیق و بنیادین در نظام آموزش عالی کشور و جهت آن را بیان داشت و انگیزه آغاز انقلاب فرهنگی را در نیروهای اسلامی دانشجویی بارور ساخت. انبوه نارسایی ها و عمق انحرافات و خرابی ها آنچنان زیاد بود که جز با توقف نظام دانشگاهی، و پی ریزی اساسی دانشگاه اسلامی درمان آن غیرممکن بود. از این رو حرکت انقلاب فرهنگی توسط انجمن های اسلامی دانشجویان آغاز گردید و پس از مدتی با فرمان امام فعالیت های پی ریزی و تدوین ابعاد مختلف نظام آموزشی کشور در ستاد انقلاب فرهنگی متمرکز گشت.
دانشجویان مسلمان بعنوان بخشی از نیروهای فکری جامعه دو مسئولیت اختصاصی را بر دوش می کشند، یکی نقش اجتماعی و انقلابی آنان در کلیت جامعه و نسبت به انقلاب می باشد. این نقش به مفهوم راهگشایی و پیشروی در مسائل اجتماعی و شناخت صحیح شرایط هر مقطع و انجام واکنش مناسب در پرتو احکام و رهنمودهای ولی فقیه می باشد. در حقیقت دانشجویان مسلمان می بایست قوه ابتکار و ابداع و راهیابی خود را (که نشأت گرفته از خصوصیات ذاتی و مکتسبات اخلاقی و عقیدتی شان می باشد) در خدمت نیروی عظیم امت مسلمان قرار می دهند و به سهم خویش در پیشبرد انقلاب موثر واقع گردیدند.
مسئولیت دیگر ایشان تلاش در جهت برآوردن نیازهای علمی جامعه و به خود کفایی رساندن جمهوری اسلامی در بخش متخصصین و سر رشته داران خلاقیت و ابتکار علمی است. دانشجویان مسلمان می بایست با تاکید جدی بر علم آموزی در کسب تخصص های سیاسی و مورد نیاز بکوشند تا زمینه های استقلال کشور فراهم گردد.
برای آنکه نیروهای دانشجویی هرز نرود و کلیه دانشجویان بتوانند جایگاه واقعی خود را در انقلاب کسب نمایند و مسئولیت های خویش را به نحو احسن به انجام برسانند، لازم است دانشجویان مسلمان با اعتصام به ریسمان الهی و رعایت نظم هر چه متشکل تر و از تشکیلات به عنوان وسیله در جهت رسیدن به اهداف اسلامی سود جویند.
انجمن های اسلامی دانشجویان و دفتر تحکیم وحدت به عنوان مرکز هماهنگی و تفویت کنندگی آنها، تشکیلات عقیدتی، سیاسی و فرهنگی دانشجویان مسلمان معتقد و متعهد به ولایت فقیه می باشد.
اشاره به برخی از اصول:
1. قانون اساسی را یکی از ثمرات عظیم بلکه بزرگترین ثمره جمهوری اسلامی دانسته در جهت تثبیت و حاکمیت آن بر کلیه شئون جامعه نهایت سعی و توان خویش را بکار خواهیم بست.
2. اعتقاد به انقلاب فرهنگی به عنوان زیر بنای تمامی انقلابات (سیاسی- اقتصادی- اجتماعی و ...) و نقش اساسی آن را در تداوم، تعمیق و گسترش انقلاب اسلامی.
اکنون به دو هدف اشاره می کنیم
1- تلاش راهگشا در جهت تعمیق و گسترش انقلاب اسلامی و تقویت نظام جمهوری اسلامی با در اختیار نهادن قوه ابتکار، ابداع و راهیابی دانشجویان اسلامی در خدمت نیروی عظیم ملت.
2- کوشش در برآوردن نیازهای علمی جمهوری اسلامی و به خود کفایی رساندن جامعه در بخش متخصصین و سررشته داران خلاقیت وابتکار علمی و رهایی از هر گونه وابستگی.
برخی از موارد خط مشی تشکیلاتی
1- اعتقاد به حاکمیت اخلاق و تقوی و شعائر اسلامی در مفهوم وسیع و جامع آن در تشکیلات.
2- اعتقاد به وسیله بودن تشکیلات در طول ولایت فقیه در جهت حاکمیت مکتب و نقی هر گونه اصل شدن آن.